18 Kasım 2019 Pazartesi

KASAUM Hakkında

5404 defa okundu

SDÜ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

KURULUŞ GEREKÇESİ

Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, 1946 yılında Birleşmiş Milletler’in (BM) Kadının Statüsü Komisyonu öncülüğünde farklı bir önem ve resmiyet kazanmıştır. Bu çerçevede, BM tarafından Dünya Kadın Konferansları düzenlenmiş ve 1979 yılında ise "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, sözü edilen kadın konferanslarına katılarak sonuç belgelerini imzalamış olup uluslararası yasa niteliğinde olan CEDAW'ı 1985 yılında imzalamıştır.

Türkiye'de kadının güçlenmesi konusunda Cumhuriyet Dönemi'nden bu yana atılan somut adımlar olmuştur. 1990 yılında Başbakanlık’a bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları (KSS) Genel Müdürlüğü'nün kurulması önemli bir gelişmedir. Bir diğeri ise Pekin IV. Dünya Kadın konferansında alınan kararlar paralelinde üniversitelerde Kadın Sorunlarına İlişkin Araştırma Merkezleri'nin kurulmaya başlanmasıdır. Ülkemizde bugüne kadar Ankara, ODTÜ, İstanbul, Gazi, Marmara, Çukurova, Ege, Gaziantep, Mersin, Yüzüncü Yıl, Eskişehir, Çankaya, Atılım, Hacettepe gibi üniversitelerde kadın sorunları ile ilgili 30’dan fazla araştırma ve uygulama amaçlı merkezler  ve anabilim dalları kurulmuştur.

Bu gelişmelere ayak uydurmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de 8 Mart 2005 tarihinde SDÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

 

MERKEZİN AMACI

Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve bu alana yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

 

MERKEZİN GÖREVLERİ

Yukarıdaki temel amacı gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

a. Kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek,

b. Kadınların çağdaş bireyler olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

d. Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

e. Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

 

MERKEZİN VİZYONU:

Kadının toplumsal hayatta hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için kadın sorunları konusunda “toplumsal cinsiyet eşitliği” ilkesine uygun olarak araştırma ve alan çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlayan bir kuruluş olmak.

 

MERKEZİN MİSYONU:

 • Dünyada ve ülkemizde, üniversitelerin ilgili kurumları ile işbirliği ile kadın sorunlarına ve cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek,
 • Yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları, çalışmaları izlemek ve duyurmak,
 • Merkezin hedefleri doğrultusunda çeşitli alanlarda araştırma yapmak,
 • Eğitime yönelik etkinliklerde bulunmak,
 • Kadın ile ilgili çalışmalara, araştırmalara, plan ve programlara katılmak, bu konularla ilgili çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve olumlu sonuçların ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

 

MERKEZİN DEĞERLERİ:

KASUM Süleyman Demirel Üniversitesi değerlerinin yanı sıra; kadının sorunlarının çözümünün, ancak toplumda kadının statüsünün iyileştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile gerçekleştirilebileceğine inanmakta olup, toplumsal yaşamın sosyal, politik, ekonomik, kültürel, hukuksal her alanında hakkaniyeti önceleyen yaklaşımlara, kazanılmış haklar doğrultusunda kadının yer alması gerektiğine değer vermektedir.

 

MERKEZİN PAYDAŞLARI:

 

ULUSAL

ULUSLAR ARASI

Üniversiteler

Avrupa Birliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Dünya Sağlık Örgütü

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

UNFPA

Kadın Sağlığı ile ilgili bütün sivil toplum kuruluşları

International Children’s Center

Üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Bürosu

İl Emniyet Müdürlükleri

UNICEF

Meslek örgütleri ve sendikalar

ILO

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

MERKEZİN MEVCUT DURUM ANALİZİ:

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

KASAUM’un yönetimi, bir müdür ve müdür yardımcıları ile farklı disiplinlerden dört öğretim üyesi olmak üzere 7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

MERKEZİN ALT YAPISI:

Mekan:Merkez Bahçelievler mahallesi 102. Cadde üzerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Eski Güzel Sanatlar Fakültesi Binası’nda hizmet vermektedir.

Personel: Merkez bünyesinde bir sözleşmeli personel ve bir kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.

 

MERKEZİN ÇALIŞMA KONULARI:

 • Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda toplumsal cinsiyet bakış açısıyla araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,
 • Kadın sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak proje oluşturmak, danışmanlık hizmeti vermek,
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kadın sorunları ile ilgili ders, seminer verilmesini sağlayarak öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmaları desteklemek,
 • Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
 • Kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar vb. faaliyetleri düzenlemek,
 • Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakların savunuculuğunu yapmak ve bu konuda toplumda duyarlılık kazandırmak,
 • Kadın sorunları konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.

 

MERKEZİN HİZMET KAPSAMINDAKİ HEDEF KİTLESİ:

 • Toplum    
 • Politikacılar
 • Öğrenciler             
 • Kamu çalışanları                   
 • Akademisyenler
 • Kadınla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar

 

MERKEZİN GÜÇLÜ ve ZAYIF YÖNLERİ, FIRSATLARI ve TEHDİTLERİ:

 

Güçlü Yönlerimiz:

 • Türkiye’de sınırlı sayıda olan kadın araştırma merkezlerinden biri olmamız
 • Güçlü bir üniversitenin çatısı altında olmamız
 • Üniversite üst yönetiminin tam desteğini almamız

 

Zayıf Yönlerimiz:

 • Merkez yönetiminin yeni ve yeniden yapılanması
 • Merkezin bütçesinin çok az olması ve gelir getiren bir faaliyetinin olmaması
 • Lisansüstü bir eğitim programına sahip olmaması
 • İnsan gücü kapasitesinin yönetim kurulu üyeleriyle sınırlı olması

 

Fırsatlar:

 • Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin getirdiği olanaklar
 • Üniversite bünyesinde ve dışında kadın ve sağlık konusunda farklı merkezlerle ortak projeler yapma potansiyeli
 • Günümüzde “kadın” konusunun hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde özel olarak ele alınması
 • Kadınla ilgili uluslararası sözleşmelerin Türkiye tarafından imzalanmış olması nedeniyle, ilgili faaliyetlerin karar vericiler tarafından desteklenme zorunluluğu

 

Tehditler:

 • Merkezin üniversite bütçesinden ayrılan kaynak dışında gelir kaynağının olmaması 

DOKÜMAN ARŞİVİ

FOTO GALERİ