KASAUM Hakkında

SDÜ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KURULUŞ GEREKÇESİ

Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, 1946 yılında Birleşmiş Milletler ’in (BM) Kadının Statüsü Komisyonu öncülüğünde farklı bir önem ve resmiyet kazanmıştır. Bu çerçevede, BM tarafından Dünya Kadın Konferansları düzenlenmiş ve 1979 yılında ise "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, sözü edilen kadın konferanslarına katılarak sonuç belgelerini imzalamış olup uluslararası yasa niteliğinde olan CEDAW'ı 1985 yılında imzalamıştır. Türkiye'de kadının güçlenmesi konusunda Cumhuriyet Dönemi'nden bu yana atılan somut adımlar olmuştur. 1990 yılında Başbakanlık’a bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları (KSS) Genel Müdürlüğü'nün kurulması önemli bir gelişmedir. Bir diğeri ise Pekin IV. Dünya Kadın konferansında alınan kararlar paralelinde üniversitelerde Kadın Sorunlarına İlişkin Araştırma Merkezleri'nin kurulmaya başlanmasıdır. Ülkemizde bugüne kadar Ankara, ODTÜ, İstanbul, Gazi, Marmara, Çukurova, Ege, Gaziantep, Mersin, Yüzüncü Yıl, Eskişehir, Çankaya, Atılım, Hacettepe gibi üniversitelerde kadın sorunları ile ilgili 30’dan fazla araştırma ve uygulama amaçlı merkezler  ve anabilim dalları kurulmuştur. Bu gelişmelere ayak uydurmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de 8 Mart 2005 tarihinde SDÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

MERKEZİN AMACI

Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve bu alana yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

MERKEZİN GÖREVLERİ

  • Yukarıdaki temel amacı gerçekleştirmek için, başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir: Kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek.
  • Kadınların çağdaş bireyler olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek
  • Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.
  • Amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
  • Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

MERKEZİN VİZYONU:

Kadının toplumsal hayatta hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için kadın sorunları konusunda “toplumsal cinsiyet eşitliği” ilkesine uygun olarak araştırma ve alan çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlayan bir kuruluş olmak.

MERKEZİN MİSYONU:

  • Dünyada ve ülkemizde, üniversitelerin ilgili kurumları ile işbirliği ile kadın sorunlarına ve cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek,
  • Yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları, çalışmaları izlemek ve duyurmak,
  • Merkezin hedefleri doğrultusunda çeşitli alanlarda araştırma yapmak,
  • Eğitime yönelik etkinliklerde bulunmak,
  • Kadın ile ilgili çalışmalara, araştırmalara, plan ve programlara katılmak, bu konularla ilgili çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve olumlu sonuçların ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

MERKEZİN DEĞERLERİ:

KASUM Süleyman Demirel Üniversitesi değerlerinin yanı sıra; kadının sorunlarının çözümünün, ancak toplumda kadının statüsünün iyileştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile gerçekleştirilebileceğine inanmakta olup, toplumsal yaşamın sosyal, politik, ekonomik, kültürel, hukuksal her alanında hakkaniyeti önceleyen yaklaşımlara, kazanılmış haklar doğrultusunda kadının yer alması gerektiğine değer vermektedir.